Bygningsautomation

IBI / KNX

Integreret bygnings-automation med KNX

Interessen for KNX er stærkt stigende i disse år. KNX-sammenslutningen har i dag mere end 120 medlemmer – alle el materiel-producenter, som er i stand til at levere komponenter, der følger denne standard.

Bygnings automation udført efter KNX-standarden er efterhånden ved at være kendt “stof” for mange rådgivere, installatører og bygherrer over hele landet. Både herhjemme og i resten af Europa vokser antallet af projekter nærmest eksplosivt, men også i USA og fjernøsten er KNX-standarden for alvor ved at vinde indpas. Totalt set er der udført mere end 40.000 EIB-installationer på verdensplan.

KNX Association koordinerer alle KNX-aktiviteter

KNX/EIB-standarden har rødder tilbage til 1990, hvor 15 store europæiske producenter af el-materiel i fællesskab besluttede at udvikle en ny åben standard for bygnings-automation. Det blev besluttet at etablere en fælles sammenslutning med navnet EIBA (European Installation Bus Association). Herudover er der oprettet en lang række regionale EIBA-grupper, som alle refererer til EIBA’s hovedsæde i Bruxelles.

I alt er mere end 120 producenter af el-materiel medlem af KNX Association og dermed også i stand til at levere komponenter til KNX-standarden, således at rådgiver og installatør i praksis har mulighed for frit at vælge blandt de mange leverandører. I alt findes der mere end mere 4500 KNX-komponenter.

Blandt medlems-virksomhederne er udbydere af komponenter til bla. lys, varme og ventilations styring. Dermed er det i praksis muligt for en rådgiver og installatør at projektere og efterfølgende installere et komplet bussystem omfattende alle bygningstekniske installationer, uden først at skulle bekymre sig om standarder mv.

Et af KNX Association’s væsentligste formål er at sikre, at samtlige komponenter, der udbydes som EIB-kompatible, også er det i praksis.

I Europa findes mere end 20 testlaboratorier, som er i stand til at teste de komponenter, som den enkelte KNX-producent ønsker at udbyde. Med andre ord: hvis ikke komponenten overholder KNX-standarden, må producenten ikke markedsføre den. Den høje grad af standardisering er noget helt enestående inden for el branchen og en stærkt medvirkende årsag til, at KNX for alvor vinder terræn.

Programmeringen foretages ved hjælp af en software “Værktøjskasse” med navnet ETS (EIB Tool Software). Der er tale om et program til ca. 7.500 kr. som købes hos KNX Association i Bruxelles. En lang række af landets tekniske skoler er i dag i stand til at tilbyde undervisning i KNX-installationer.

Teknik

KNX-installations systemet er bygget op omkring en fælles to-leder-bus. Af hensyn til overblikket er der mulighed for at strukturere netværket i op til 15 områder. Hvert område indeholder en hoved linie med op til 15 under-linier. En under linie kan have op til 128 intelligente komponenter tilsluttet. Der er helt fri netværks topologi, og der skal ikke anvendes terminerings modstande eller lignende.

Funktioner og muligheder

I praksis er mulighederne næsten ubegrænsede, når der installeres et KNX-netværk i en bygning – og der findes antagelig ikke to helt ens bygninger mht. KNX-funktionalitet. Som oftest indgår styring af det kunstige lys som en vigtig delfunktion, fordi en række analyser har påvist, at kvaliteten af det kunstige lys har afgørende indflydelse på den enkelte medarbejders velbefindende i dagligdagen og hermed også medarbejderens produktivitet.

Dagslysstyringen bliver normalt bygget op omkring en række lys følere, som er placeret rundt omkring i bygningen. Den enkelte lys føler sender besked til en regulator, som hæver hhv. sænker den kunstige belysning. Der er naturligvis mulighed for, at brugeren kan overstyre lys reguleringen, således at lys niveauet hæves til 100% lys fra lyskilderne. Er der tale om et mødelokale, vil det være naturligt at styre optaget-markeringen ved hjælp af KNX-anlægget, så der sendes en besked til receptionen, når lokalet er i brug, og et nyt signal, når lokalet atter er ledigt. Vi har ligeledes lavet installationer, hvor lys styringen bliver suppleret med bevægelses-meldere, som udover at styre lyset også sender et signal til “rengørings markeringen”, som er placeret uden for døren. Med andre ord: har der været aktivitet i kontoret eller mødelokalet, så fremgår det af denne markering, og dermed er rengøringspersonalet informeret om, at der skal foretages rengøring af det pågældende lokale.

Et andet meget vigtigt område er varmestyring. Også her giver et KNX-netværk en række muligheder for at integrere denne funktion. Alle rum bliver forsynet med en separat rumregulator, som kan måle den aktuelle temperatur og sammenholde den med den ønskede temperatur. Er der for koldt i lokalet sender regulatoren via bussen besked til radiatoren om at hæve temperaturen. De vandbaserede radiatorer er forsynet med ventildrev til trinløs regulering. Ventildrevet udmærker sig ved at have et KNX-interface, hvilket betyder, at drevet er i stand til at kommunikere direkte på KNX-bussen. Herudover bliver den som alle andre KNX-komponenter spændings forsynet direkte fra bussen.

På rumregulatoren er der mulighed for at forskyde den ønskede temperatur tre grader op eller ned. Når en eventuel bevægelses-melder sender signal om, at lokalet er tomt, kan temperaturen automatisk sænkes to grader og efterfølgende hæves til “komfort” temperatur, når lokalet atter bemandes. Om aftenen giver tidsstyringen besked om, at temperaturen skal natsænkes.

De medarbejdere, som eventuelt skal arbejde over, kan naturligvis overstyre natsænkningen.

Via en række gateways giver KNX mulighed for at kommunikere med en lang række af markedets CTS-systemer, Dali og IP/LAN. Dermed er der mulighed for at integrere systemerne med hinanden, således at den daglige bruger kan betragte de forskellige bygningstekniske installationer som et sammenhængende system.

Erfaringsvis skal det bemærkes, at det er yderst vigtigt, at et anlægs funktionalitet bliver fastlagt så tidligt som muligt af hensyn til det videre forløb (udarbejdelse af tilbud, installation og idriftsættelse) – og gerne som et samarbejde mellem systemleverandør, rådgiver, arkitekt og bygherre/bruger. Det er alt andet lige lettere at foretage ændringer på “papiret” end i den færdige installation.

Fremtiden

Området for bygnings-automation udvikler sig med rivende hast, og det gælder naturligvis også KNX-teknologien. Det sidste nye er audio og video som er ved at være naturlige funktioner for et KNX-netværk.

Med udviklingen af det nye overordnede KNX-net, som i praksis tilbyder ubegrænset båndbredde, vil KNX-standarden stå fantastisk stærkt rustet til den fremtid, der ligger og venter og ikke mindst med klima forandringer pga. CO2 forbruget i dagens bygninger med traditionelle installationer.

2M El-installation A/S er med i den danske KNX Gruppe.